top of page

Reisvoorwaarden Off the Beaten Path

Reizen met vertrekdatum van 01/01/2023 tot 31/12/2023.

Lees deze reisvoorwaarden  aandachtig door. In deze reisvoorwaarden staan je rechten en plichten uiteengezet. Bij het boeken van een reis bij Off the Beaten path, gaan wij ervan uit dat u deze reisvoorwaarden gelezen en begrepen hebt.

Deze boekingsvoorwaarden zijn alleen van toepassing op de reizen die wij aanbieden. Afwijkende en aanvullende voorwaarden, indien vermeld bij een individuelen overeenkomst prevaleren boven deze voorwaarden.

De algemene verkoopsvoorwaarden voor onze producten kan je hier vinden.

Bijzondere voorwaarden

Art. 1 - De overeenkomst

1.1. Tot stand komen

Het reiscontract komt tot stand tussen enerzijds,

Off the Beaten Path

Klutsstraat 20

BE-1652 Alsemberg

BE 0794.722.681

www.offthebeatenpath.be

En de klant, zijnde elke persoon die een reis boekt die wordt georganiseerd door 'Off the Beaten Path’.

Art.2- Totstandkoming overeenkomst

2.1. Inhoud aanbod

De aangeboden Reis omvat enkel de diensten en voorzieningen die in de offerte en publicaties van de Organisator uitdrukkelijk zijn omschreven. Informatie in publicaties van Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van de Organisator. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

2.2. De boeking

De Overeenkomst komt tot stand zodra de Reiziger het aanbod van de Organisator aanvaardt en een reis boekt.

Een boeking kan door de reiziger worden gemaakt door:

- te boeken via de website van de organisator

-een e-mail te sturen naar de organisator

2.3. Bijzondere vereisten

Door de boeking van de reis bevestigt u dat noch u, noch iemand van het reisgezelschap lijden aan een vooraf bestaande medische toestand of beperking, die de reiziger voorkomen of beperken in het uitvoeren van de reis.

Indien de Reiziger bij de boeking medische vereisten of andere zwaarwegende belangen als ‘vereiste’ aan de Organisator kenbaar maakt, zal de Organisator beoordelen of deze hieraan kan voldoen. Indien de Organisator niet aan de vereisten kan of wil voldoen zal de Overeenkomst niet tot stand komen. De Organisator kan een prijswijziging doorvoeren in verband met de aangegeven vereisten.

2.4. Bevestiging boeking

Een boeking is pas voldaan nadat de reiziger akkoord is gegaan met de voorwaarden en deze heeft overhandigd en de organisator alle gevraagde informatie heeft gekregen. Alsook als de organisator het voorschot heeft ontvangen dat aangegeven wordt bij het boekingsproces. Een reiziger dient te voldoen aan de vooraf bepaalde deelname voorwaarden. De boeking is pas definitief als de organisator een boekingsbevestiging heeft verstuurd en de boeking heeft aanvaard.

2.5. Geldigheid boeking

Een boeking bij de organisator, indien gedaan zoals hierboven vermeld, is juridisch bindend. Op deze officiële boekingen is er geen herroepingsrecht.

2.6. Leeftijd

Het volledige reisgezelschap dient de meerderjarige leeftijd van achttien jaar te hebben bereikt.

Als titularis van de boeking bevestigt u dat u de meerderjarige leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, en dat u bekwaam en bevoegd bent om een reiscontract aan te gaan onder de door u gekende algemene en bijzondere voorwaarden voor uzelf en voor uw volledig reisgezelschap, dat eveneens op de hoogte is van de algemene en bijzondere voorwaarden.

2.7. Minimum aantal deelnemers

De door u geboekte reis heeft een minimum aantal deelnemers van 4 reizigers als  voorwaarde voor de uitvoering van de reis. Hiervan wordt u nog eens extra op de hoogte gebracht via de website op ogenblik van boeking. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt behaald, zal de reis niet worden uitgevoerd, en zal u hiervan minstens 20 dagen voor afreis op de hoogte worden gebracht. Een eventueel alternatief programma zonder begeleiding kan worden uitgewerkt.

2.8. Informatieverplichting van de reiziger

De reiziger informeert de organisatie over alle relevante informatie over zichzelf en zijn/haar reisgezelschap, die van invloed kan zijn op de organisatie en het vlotte verloop van de geboekte reis, en dit op het ogenblik van reservatie. Indien dergelijke informatie zich na boeking zou voordoen, dient deze zo snel als mogelijk te worden gemeld. Alle kosten die verbonden zijn aan de niet-naleving van deze verplichting, vallen volledig ten laste van de klant, onverminderd het recht van Off the Beaten Path om eventuele schade te verhalen op de klant.

Off the Beaten Path houdt zich het recht voor om tot wijziging of annulering van de reis over te gaan, of in het geval de reis reeds is aangevat, tot afbreking van de reis over te gaan, in het geval u incorrecte informatie heeft overgemaakt aan Off the Beaten Path, die de uitvoering van de reis beïnvloedt. In het geval de geboekte reis door verkeerde of desinformatie dient te worden gewijzigd, zal de meerkost hiervoor ten laste komen van de klant.

2.9. Boekingsbevoegdheid

Ee reiziger heeft de bevoegdheid om te boeken voor andere medereizigers. Daarbij, deze reiziger hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst. Alle communicatie betreffende de boeking van de medereizigers gaat via deze reiziger. Deze reiziger is tevens verplicht om, met toestemming van de medereiziger, de gestelde vragen over te beantwoorden de medereizigers en delen alle benodigde informatie over hun (situationele) omstandigheden. Door een reis te boeken, machtigt de reiziger de organisator om boekingen in zijn of haar naam te bevestigen.

Art. 3- Wijzigingen

3.1. Wijzigingen door de organisatie

Alle webpagina’s en brochures worden te goeder trouw opgesteld in functie van de op dat moment beschikbare informatie. Foto’s en illustraties zijn louter informatief en niet contractueel. De reiziger aanvaardt uitdrukkelijk dat de precontractuele informatie die hem wordt bezorgd, kan gewijzigd worden.

Het is de organisator toegestaan om na het boeken van de reis inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Indien er inhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd die de aard van de reis wijzigen, zullen deze wijzigingen steeds schriftelijk worden meegedeeld. De reiziger heeft in dit geval het recht om de reis te weigeren en recht op restitutie. Off the Beaten Path zal ernaar streven dat de originele inhoud wordt uitgevoerd. Wanneer de inhoud door externe factoren moet worden gewijzigd, heeft de organisator het recht en de plicht om een passend alternatief te zoeken.

De organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen/annuleringen in de inhoud als gevolg van:

 • extreem weer

 • veiligheid: indien een tocht/activiteit op moment van aanvang niet veilig wordt geacht kan deze worden gewijzigd

 • wijzigingen/annuleringen uitgevoerd door derden die zijn ingehuurd om activiteiten te organiseren of accommodatie te voorzien

 • Onvoorziene omstandigheden

 • Pech met onze bus

3.2 Prijswijziging

De Organisator kan tot 20 dagen vóór aanvang van de Reis de reissom verhogen als gevolg van prijswijzigingen in:

– kosten van brandstof of andere energiebronnen, of;

– belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis betrokken derden.

De Organisator kan in de Overeenkomst opnemen dat hij tot 20 dagen vóór aanvang van de Reis de reissom kan verhogen op grond van wijzigingen in wisselkoersen. In de Overeenkomst dient de methode van prijsherberekening op grond van de wisselkoers te zijn opgenomen.

Indien de prijsverhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, kan de Reiziger de Overeenkomst beëindigen en krijgt de Reiziger de betaalde reissom terug.

Indien het recht op prijsverhoging is afgesproken, heeft de Reiziger een overeenkomstig recht op prijsverlaging. Op het bedrag wat de Reiziger toekomt, wordt 30 euro administratiekosten ingehouden.

3.3 wijziging door de reiziger


De reiziger kan, tot 30 dagen voor vertrek de opties & reisdiensten aanpassen via mail , tenzij anders aangegeven. Sommige opties zijn niet meer te wijzigen na inschrijving (zoals, maar niet enkel, een annulatieverzekering of vluchten). Deze niet-wijzigbare opties & reisdiensten worden duidelijk aangegeven in het boekingsformulier. Een wijziging kan een prijsstijging of prijsdaling van het reiscontract veroorzaken.

Een verzoek tot wijziging van de vertrekdatum of bestemming vormt geen wijziging, maar een annulering. Een vermindering van het aantal betalende Reizigers vormt geen wijziging, maar een deelannulering. Hierop is de annuleringsregeling van Art. 7 van toepassing.

Na deze datum kan per uitzondering en mogelijks mits administratieve kost, een wijziging doorgegeven worden via het daarvoor voorziene e-mailadres.

Tenzij de Organisator aangeeft dat er sprake is van een omboeking, vormt de wijziging van de vertrekdatum de annulering van de bestaande overeenkomst en de totstandkoming van een nieuwe overeenkomst. De annuleringsregeling van artikel is op de geannuleerde overeenkomst van toepassing.

Art.4- Betalingsmodaliteiten

4.1. Tariefvaststelling

De reissom wordt per reis op de website gepubliceerd, met al de inbegrepen en niet inbegrepen kosten duidelijk vermeld. De reissom is een vaste prijs voor elke reiziger en is afhankelijk van het type reis en tijdstip van boeking. De reissom is exclusief bijkomende kosten. Deze extra kosten worden apart in rekening gebracht.

4.2 Voorschot

Het bedrag dat als voorschot moet worden betaald, is afhankelijk van het tijdstip van boeking.

1. In het geval de boeking plaatsvindt minimum 30 dagen voor datum van vertrek, bedraagt het voorschot 10% van de totale reissom, tenzij anders vermeld in de informatie over de geboekte reis. Een hoger voorschot kan bovendien verschuldigd zijn indien de leverancier van de reisdienst dit vereist.

2. In het geval de boeking plaatsvindt gedurende de laatste 30 dagen voor datum van vertrek, is het te betalen voorschot gelijk aan de totale reissom.

Het verschuldigde voorschot wordt in elk geval bij de boeking vermeld.

Een stijging van de reissom door wijziging van reisopties door de reiziger kan aanleiding geven tot herziening van het betaalde voorschot.

Een boeking is pas definitief nadat het voorschot is overgemaakt en ontvangen door de organisator.

4.3. Resterende reissom

De resterende reissom moet uiterlijk overgemaakt worden op de vervaldatum van de betalingsuitnodiging en minstens 20 dagen voor de vertrekdatum.

4.4. Laattijdige of niet-betaling

 1. Wat betreft boekingen gedaan 30 dagen of meer dan 30 dagen voor de vertrekdatum. In het geval van niet tijdige betaling op de vervaldatum, heeft de organisator het recht om de boeking te annuleren en de overeenkomst op te schorten. De organisator is gerechtigd de vermelde annuleringskosten in rekening te brengen alsook om bijkomende schadevergoeding en interesten te innen.

 2. Wat betreft boekingen gedaan minder dan 30 dagen voor vertrekdatum, heeft de organisator het recht om bij gebreken aan onmiddellijke betaling van de volledige reissom de reis van rechtswege en zonder ingebrekestelling te annuleren, in welk geval de annuleringvoorwaarden van toepassing zullen zijn.

4.5. Extra Kosten

De betaling van eventuele extra uitgave tijdens de reis, zoals de kosten van optionele activiteiten, drank of merchandise, worden achteraf verrekend. De organisator houdt alle extra uitgaven bij die de reiziger heeft gemaakt. Bij afloop van de reis worden deze kosten overgemaakt naar de organisator.

Art. 5. - Annulatie

5.1. Mogelijkheid tot annuleren

De Reiziger kan de Overeenkomst te allen tijde voor aanvang van de reis opzeggen. Beëindiging moet schriftelijk zijn op mail of via post. Annuleringen worden enkel ontvangen op werkdagen tijdens kantooruren (van maandag tot vrijdag, van 10u00 tot 18u00). Een annulering buiten deze tijdspanne zal worden behandeld op de eerstvolgende werkdag vanaf kantooruren.

Off the Beaten Path raadt steeds aan een annulatieverzekering af te sluiten,

Indien u geen annuleringsverzekering heeft afgesloten, kan uw reis bij Off the Beaten Path toch ten allen tijde worden geannuleerd, op voorwaarde dat de annulatievergoeding wordt betaald en mits correcte, schriftelijke mededeling met vermelding van de boekingsreferte aan de organisatie.

5.2. Annulatievergoeding

Het bedrag van de annulatievergoeding is afhankelijk van de totale reissomen en het tijdstip van de annulatie. Bij annulering is de reiziger de volgende bedragen verschuldigd, afhankelijk van de aantal dagen voorafgaand aan de vertrekdatum van de reis, zoals vermeld op de website en in de bevestigingsmail:

 • Binnen 72 uur na boeking: servicekosten (tussen de 5-50 euro)

 • Meer dan 70 dagen voor vertrek: 25% van de totale reissom

 • 69-30 dagen voor vertrek: 50% van de totale reissom

 • 29-14 dagen voor vertrek: 75% van de totale reissom

 • 100% van de totale reissom, indien wordt geannuleerd tussen 14 en 0 uur voor de vertrekdatum

In afwijking van bovenstaande zullen de annulatiekosten worden aangepast, indien en naargelang de annuleringskosten van de leverancier hoger zijn dan de bovenstaande bedragen.

5.3. Annulatie door de organisator

De organisator kan de Overeenkomst voor aanvang van de reis opzeggen:

 • indien het aantal inschrijvingen kleiner is dan het minimum aantal vermeld in de overeenkomst en de reiziger wordt op de hoogte gesteld van de annulering.

 • in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdelijk en buitengewone omstandigheden zoals extreme weersomstandigheden, (dreigende) oorlog, stakingen, terrorisme, natuurrampen, epidemie, brand, etc.

Als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de Overeenkomst vermelde minimumaantal moet de organisator de reiziger tijdig op de hoogte brengen van de annulatie, uiterlijk:

 • 20 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 6 dagen of meer.

 • 7 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 2 tot 6 dagen.

 • 48 uur voor aanvang van de Reis bij een Reis van minder dan 2 dagen.

Wanneer de organisator de reis annuleert, zoekt de organisator naar een passend alternatief voor de reis. Indien de reiziger niet akkoord gaat met het alternatief kan de reiziger de reis verplaatsen naar een reis op een latere datum of zijn/haar reissom om zetten in een voucher ter waarde van de volledige reissom. Indien de reiziger deze voucher niet bevredigend vindt, is de organisator verplicht om het totaal verschuldigde bedrag terug te betalen

De voucher heeft een geldigheidsduur van 18 maanden. De algemene voorwaarden van de voucher worden vermeld op de voucher. De reiziger heeft het recht een omboeking of de reisvoucher te weigeren, in dit geval wordt de reissom binnen de 14 dagen na melding van annulatie teruggestort.

5.4 Annulering door toedoen van de Reiziger

Als de Reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien onjuiste of onvolledige informatie over de Reiziger is opgegeven, kan de Organisator de Overeenkomst annuleren. De reiziger is dan annuleringskosten verschuldigd.

Art. 6. - Overdraagbaarheid van de reisovereenkomst

Indien u, om welke reden dan ook, niet zelf kan of wil deelnemen aan de reis die u heeft geboekt, kan u deze overdragen aan een derde, op voorwaarde dat u Off the Beaten Path hiervan schriftelijk op de hoogte brengt uiterlijk 7 dagen voor de vertrekdatum, via het e-mailadres info@offthebeatenpath.be, met vermelding van de naam, voornaam en het gsm-nummer van de overnemer van de reis. Off the Beaten Path mengt zich niet in de terugbetaling tussen de overnemer en uzelf onderling. Beide blijven hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het eventuele nog verschuldigde saldo, kosten, verhogingen, etc. Let op! Er kan een extra administratieve kost worden aangerekend voor het wijzigen van deelnemer.

Art. 7. - Reisdocumenten

De reisdocumenten worden u toegestuurd per e-mail. Dit zal minstens bestaan uit een “info voor vertrek” e-mail. Wanneer andere informatie noodzakelijk is zal u ook per mail en/of per sms worden toegestuurd. Indien de reiziger de reisinformatie niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen dient deze de organisator onverwijld op de hoogte te stellen. Om uzelf kenbaar te maken bij aankomst of bij vertrek aan de bus of in de luchthaven dient u enkel in het bezit te zijn van uw paspoort of identiteitskaart tenzij anders aangegeven. Op voorwaarde van volledige betaling van de reissom wordt de info voor vertrek u ten laatste 14 dagen voor vertrek toegestuurd. De klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie, benodigd voor de boeking van de reisdiensten. Off the Beaten Path verwerpt elke aansprakelijkheid voor de vermelding van verkeerde informatie op de reisdocumenten (zoals, maar niet enkel het doorgeven van de correcte namen voor vliegtuig reservaties), voor zover deze verkeerd zou zijn doorgegeven door de klant.

Art. 8. - Benodigde documenten

Elke reiziger dient in het bezit te zijn van de vereiste geldige identiteitspapieren, visa, vergunningen en andere documenten voor de gereserveerde reis. Identiteitsbewijzen dienen geldig te zijn tot minimum 6 maanden na datum van terugkeer. De reiziger dient zelf kennis te nemen van de vereiste documenten voor het land of de landen van bestemming, en kan deze bekomen via het consulaat van het betrokken land of de betrokken landen of op de website www.diplomatie.belgium.be.

Alle informatie die hierover wordt verstrekt door Off the Beaten Path, is louter ten bijkomende informatieve titel, en is geen erkenning van het opnemen van enige verantwoordelijkheid voor het voorzien van de benodigde documenten. Off the Beaten path verwerpt elke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het niet kunnen voorleggen van de vereiste identiteitsbewijzen of andere reisdocumenten door de reiziger, voorzien in dit artikel (inclusief de schade door weigering vluchten wegens het niet kunnen voorleggen van vereiste visa). In het geval voor Off the Beaten Path bijkomende kosten zouden ontstaan door verhogingen of boetes omwille van het niet voor handen zijn van de vereisten documenten, zal de reiziger gehouden zijn deze te vergoeden.

Art. 9- Verzekering

De organisator verlangt van de reiziger dat hij een passende reisverzekering heeft. Geschikt reizen verzekering omvat in ieder geval de volgende dekking voor de gehele duur van de reis:

- annuleringsverzekering

- reisverzekering

- bergsportverzekering (indien het uitoefenen van bergsport een prominenten activiteit is tijdens de reis)

Een reisbijstandsverzekering is aan te raden voor alle reizigers/klanten van Off the Beaten Path, die deze op eigen verantwoordelijkheid dienen af te sluiten. Indien de reiziger niet kiest voor de optionele reisbijstandsverzekering is de reiziger zelf verantwoordelijk voor het voorzien van een verzekering die voldoet aan zijn persoonlijke noden en risico’s, rekening houdende met de duurtijd van de volledige reis een afdoende dekking is voorzien voor onder andere beschadiging aan materialen, incidenten, verwondingen, dood, repatriëring, diefstal, annulatie en alle daaruit voortvloeiende schade..

Off the Beaten Path zal enkel en alleen instaan voor de bij wet voorziene bijstand en verantwoordelijkheid als reisorganisator indien zij in dat geval volgens de wet als reisorganisator moet worden aanzien, in het andere geval wijst Off the Beaten Path elke aansprakelijkheid voor onder andere incidenten, verwondingen, verkeersongevallen, dood, repatriëring, en de daaruit volgende schade af. Off the Beaten Path zal niet aansprakelijk zijn voor onderbroken reizen en niet-genoten reisdiensten, tenzij in de gevallen bij wet voorzien. Een annuleringsverzekering wordt afgesloten op het moment van boeken en staat los van de reisovereenkomst. De premie voor deze annuleringsverzekering is niet terugvorderbaar bij een annulering tenzij anders aangegeven.

Art. 10. - Aansprakelijkheid

10.1. Wettelijke voorzieningen

 De aansprakelijkheid van Off the Beaten Path  als reisorganisator, naargelang het geval, wordt geregeld door de Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. Off the Beaten Path kan als reisorganisator of doorverkoper enkel aansprakelijk voor de reisdiensten die zij u heeft aangeboden en verkocht, en die zodoende deel uitmaken van het reiscontract.

Indien u op de bestemming overgaat tot het aankopen van of het deelnemen aan excursies, activiteiten, wedstrijden, evenementen, voorstellingen, etc., gebeurt dit bij ondernemingen die niet zijn verbonden aan Off the Beaten Path, zelfs indien deze wel door Off the Beaten Path worden aangeraden of aangeprezen. Dergelijke activiteiten worden altijd uitgesloten van de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van Off the Beaten Path, ongeacht de gekozen bewoording op de website. Off the Beaten Path kan als reisorganisator r in geen geval aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door uzelf of door derden, die geen deel uitmaken van de uitvoering van het reiscontract dat u met Off the Beaten Path heeft afgesloten.

10.2. Verantwoordelijkheid van uitvoering

De organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de reisdiensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, zowel wanneer deze diensten door de organisator zelf worden uitgevoerd als door een andere aangeworven reisdienstverlener. Van de organisator wordt verwacht dat hij de overeenkomst uitvoert overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de publicaties, de overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen.

10.3. Verzekerde schade

De Organisator is niet aansprakelijk voor schade van de Reiziger die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis-, evenementen- of annuleringsverzekeringen.

10.4. Overmacht

Evenmin kan de organisator aansprakelijk worden gesteld indien door overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, de reis moet worden onderbroken of het reisschema moet worden aangepast. Mocht zich voor aanvang van de reis een situatie van overmacht voordoen die tot gevolg heeft dat de reis wordt geannuleerd, dan wordt door de organisator een alternatief aangeboden. Indien dit alternatief voor de reiziger niet bevredigend is, vergoedt de organisator de volledige reissom.

Off the Beaten Path is tijdens de uitvoering van de reis niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen voortspruitend uit overmacht, zoals onvoorziene wijzigingen in reglementeringen, vertragingen of annulering van vluchten, ongevallen, stakingen, epidemieën, weersomstandigheden, oorlog en andere voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De extra vervoer- en verblijfskosten ten gevolge hiervan zijn voor rekening van de reiziger.

10.5. Verplichtingen reiziger

De reiziger is verantwoordelijk voor zijn eigen bezittingen zowel binnen als buiten de bus. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze eigendommen zoek raken, beschadigd raken of gestolen worden als gevolg van zijn of haar eigen nalatigheid.

De reiziger heeft in geen geval recht op vergoeding van schade door of aan de reiziger geleden als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit te wijten is aan:

- De reiziger zelf

- Derden die niet direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen

- Onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden.

De Reiziger dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen van de Organisator en de Reisdienstverleners op te volgen. Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, kan de Organisator/Reisdienstverlener de Reiziger de verdere deelname aan de Reis gedeeltelijk of geheel ontzeggen. De Reiziger heeft dan geen recht op terugbetaling van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening van de Reiziger.

10.6 Formele gezondheidseisen

De Reiziger dient te voldoen aan alle op de bestemming (en doorreislanden) geldende gezondheidseisen. Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen. De gevolgen van deze wijzigingen vallen binnen de risicosfeer van de Reiziger.

De reiziger gaat akkoord met de avontuurlijke aard van onze reizen en mogelijke risico’s dat dit met zich meebrengt. Wij behouden het recht om op basis van gezondheidseisen de reiziger delen van de reis te ontzeggen.

Reisdienstverleners kunnen alle redelijke maatregelen nemen en medewerking van Reizigers verlangen, onder meer ter voorkoming en bestrijding van calamiteiten, ter beperking van gezondheidsrisico’s, ter voorkoming van schade dan wel ter naleving van overheidsvoorschriften. Bij het niet-naleven van de maatregelen of aanwijzingen kan de Reiziger de Reisdienst en de toegang worden ontzegd.

10.7. Uitsluiting voor reis

Off the Beaten Path behoudt zich het recht voor om een klant uit te sluiten van verdere reis, indien deze door zijn/haar gedragingen een gevaar dreigt te zijn voor de veiligheid en het welzijn van zichzelf of de andere reizigers tijdens de hele duur van de vakantie.

Off the Beaten Path behoudt zich het recht voor om een klant uit te sluiten van boeking van een reis indien deze klant op eerdere reizen een asociaal, gevaarlijk of onrespectvol gedrag vertoond heeft.

10.8. Aansprakelijkheid en schadevergoeding organisator

Indien de organisator toerekenbaar tekortschiet en terecht aansprakelijk wordt gesteld voor door de reiziger geleden schade, zal de schadevergoeding nooit meer bedragen dan de door de organisator in rekening gebrachte reissom. Bij de beoordeling hiervan dient rekening gehouden te worden met de eigenwijsheid en avontuurlijk karakter van de reis, de plaatselijke omstandigheden, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich meebrengen. De organisator is niet aansprakelijk voor schade waartegen de reiziger verzekerd is (bijvoorbeeld door het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering of zorgverzekering) en voor schade geleden door de reiziger in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (waaronder begrepen schade door ontbrekende aansluitingen en/of niet aankomen op tijd op de bestemming).

10.9 Lokale autoriteiten

Off the Beaten Path is niet aansprakelijk zijn voor de eventuele aanhouding door politie/en of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de voorschriften. Alle gevolgen zijn voor rekening van de reiziger.

10.10. Letsels

Off the Beaten Path kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor morele of materiële schade of letsel, opgelopen door de reiziger tijdens de activiteiten, zowel op als buiten de paden, als gevolg van verkeerde interpretaties van de ter beschikking gestelde routebeschrijvingen of wandel- en/of fietskaarten. In alle gevallen is de beslissing van de reiziger zelf rechtsgeldig, en niet de raadgevingen of aanwijzingen van welke andere rechtspersoon ook. De reiziger weet en verklaart zich akkoord met het feit dat lokale omstandigheden elke dag kunnen veranderen, zonder dat de organisatie daar redelijkerwijs iets aan kan doen.

10.11 Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening

Indien de Organisator aansprakelijk is voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten.

Art. 11- Klachten

11.1 Melden ter plaatsen


Indien de Reiziger meent dat de Reis niet goed wordt uitgevoerd, dient hij het probleem of gebrek meteen te melden bij de betrokken Reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan bieden. Indien reisleiding van de Organisator ter plaatse is, dient de klacht ook meteen bij de reisleiding te worden gemeld. Indien er geen reisleiding ter plaatse is, dient de klacht ook bij de Organisator te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per Whatsapp, telefonisch of per e-mail (info@offthebeatenpath.be).

11.2 Communicatiekosten


De Reiziger dient eventuele communicatiekosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.


11.3 Niet verholpen klacht melden na terugkomst


Alle klachten die volgens de Reiziger niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Reis, dienen binnen twee maanden na de reis, schriftelijk en met redenen omkleed bij de Organisator te zijn ingediend.


11.4 Gevolgen niet of niet tijdig melden van de tekortkoming of klacht


Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele compensatie, tenzij de belangen van de Organisator door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

Algemene Voorwaarden

Art. 1 - De overeenkomst en toepassingsgebied

1.1. Tot stand komen

Het reiscontract komt tot stand tussen enerzijds,

Off the Beaten Path

Klutsstraat 20

BE-1652 Alsemberg

BE 0794.722.681

www.offthebeatenpath.be

En de klant, zijnde elke persoon die een reis die wordt georganiseerd door 'Off the Beaten Path’ boekt.

1.2. Toepassingsgebied

Off the Beaten Path erkent de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen en de algemene voorwaarden die zij voorschrijft m.b.t. pakketreizen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2- Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst

2.1

De organisator Off the Beaten Path en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;

b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld

c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;

d) de verstrekte maaltijden;

e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;

f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;

g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;

h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;

2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;

3° de betalingsmodaliteiten;

4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;

5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;

6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;

7° inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.

2.2

Off the Beaten Path draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatie formulier wordt verstrekt aan de reiziger.

2.3

De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

Artikel 3- informatie door de reiziger

3.1

De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2

Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4- de pakketreisovereenkomst

4.1

Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf. Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

4.2

De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:

1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;

2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;

3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;

4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;

5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;

6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;

7° informatie over de interne klachtenbehandeling;

8° informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;

9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

4.3

Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:

1° de nodige ontvangstbewijzen

2° de vouchers en vervoerbewijzen

3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

 

Artikel 5 - De prijs

5.1

Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.

Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of

2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of

3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

5.2

Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

5.3

Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

5.4

In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

Artikel 6- Betaling van de reissom

6.1

Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

6.2

Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

6.3

Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7- Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

7.1

De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte stelt, en

2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

7.2

Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.

Artikel 8- Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9- Wijziging door de organisator voor de afreis

9.1

1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en

2° het om een onbeduidende verandering gaat, en

3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.

9.2

1. Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;

2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;

3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;

4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst

5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

9.3

Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

9.4

Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

Artikel 10- Opzegging door de organisator voor afreis

10.1

De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:

1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

 1. twintig dagen voor het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;

 2. zeven dagen voor het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;

 3. 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of

2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij reizigers er voor het begin van de pakketreis van in van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

10.2

In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 11- Opzegging door de reiziger

11.1

De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator. In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten (Lees: bijzondere voorwaarden). Indien er geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en  inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

11.2

De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

11.3

De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis

12.1

De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

12.2

Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:

1° onmogelijk is, of

2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van nonconformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.

Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

12.3

Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

12.4

Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit. Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe. De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

12.5

Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken.

Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger. Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.

12.6

Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

12.7

De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

12.8

De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

12.9

De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator, door.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelde en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

14.1

De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

14.2

Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding

15.1

De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de nonconformiteit aan de reiziger te wijten is.

15.2

De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

15.3

De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de nonconformiteit te wijten is aan:

1° de reiziger;

2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of

3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Artikel 16: Verplichting tot bijstand

16.1

De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:

1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;

2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

16.2

Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

Artikel 17: Klachtenregeling

17.1

Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.

17.2

Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedigmogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

17.3

Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

Artikel 18: Verzoeningsprocedure

18.1

Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

18.2

Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

18.3

Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen.

18.4

Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

18.5

Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank

19.1

Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

19.2

De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

19.3

De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of email met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen

19.4

Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

19.5

Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

bottom of page