top of page

Verkoopsvoorwaarden

1. Algemene verkoopsvoorwaarden voor aankoop bij Off the Beaten Path.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met Off the Beaten Path worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

 

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Alle transacties met Off the Beaten Path zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar Off the Beaten path. 

Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Off the Beaten Path.

 

2. Prijzen

 

Alle prijzen zijn in euro (€). Ze zijn inclusief BTW volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De prijzen zijn exclusief verzendkosten.

 

3. Bestellingen

 

Van zodra de betaling bevestigd wordt is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst wordt gesloten in de taal van de website op het moment dat je de betaling uitvoert.

 

Om een product aan te kopen dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, kan u uw contactgegevens, facturatiegegevens en leveringsgegevens invoeren. Daarna kan u een betaalmethode kiezen en vervolgens de betaling uitvoeren. Indien de betaling is uitgevoerd, zal je een pagina krijgen waarop je bestelnummer zichtbaar is. Vanaf dit moment is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst wordt gesloten in de taal van de website op het moment dat je de betaling uitvoert.

 

 

Wij aanvaarden bestellingen via online transacties (secure server). Gelieve het gedeelte ‘Betalingen’ te lezen voor verdere informatie hierover. Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro, Apple Pay en PayPal. Indien de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

 

Als we niet in staat zijn om uw producten te leveren door een stockfout, stocktekort of elke andere onvoorziene omstandigheid, zal uw bestelling geannuleerd worden en brengen we u daarvan op de hoogte. Vervolgens volgt de terugbetaling van het geannuleerde producten(en).

 

4. Levering

 

Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde leveringswijze. Leveringen naar België duren meestal tussen de 2 en 6 werkdagen. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.

 

Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 30 dagen te leveren, brengen we u daar zo snel mogelijk van op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Als we niet in staat zijn om uw producten te leveren door een stockfout, stocktekort of elke andere onvoorziene omstandigheid, zal uw bestelling geannuleerd worden en brengen we u daarvan op de hoogte. Vervolgens volgt de terugbetaling van het geannuleerde producten(en).

Als we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te leveren, kunt u de ongeleverde bestelling annuleren. U ontvangt dan de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de desbetreffende artikelen.

 

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 

5. Garantie

 

Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar (te rekenen vanaf de datum van de levering), indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik, vallen niet onder de garantie.

 

Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de twee jaar na de levering, dan wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. 

 

Indien u een product in beschadigde staat hebt ontvangen, dient u ons hiervan op de hoogte te brengen via mail (info@offthebeatenpath.be) binnen de 2 wekenvanaf de dag waarop u het gebrek heeft vastgesteld. Om een vlotte afhandeling te verzekeren verzoeken wij u steeds het ordernummer en foto toe te voegen aan uw mail. Geef ons gerust aan of u een omruiling of een terugbetaling wenst. In dit geval zal u van ons een gratis retourlabel ontvangen. Nadien verstuurt u het beschadigde product op naar ons retouradres. Voeg in het geval van een terugbetaling ook uw rekeningnummer toe, zodat we de terugbetaling kunnen uitvoeren. Alle artikelen dienen ons in nette en ordelijke staat te worden teruggestuurd.

 

Off the Beaten Path
T.a.v dienst-na-verkoop
Klutsstraat 20
1652 Alsemberg
België

 

6. Producten

 

We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren en productinformatie op de website zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde kleuren en informatie in uitzonderlijke gevallen verschillen van de werkelijkeheid.

 

7. Retourneren & herroepingsrecht

 

Conform de reglementering inzake afstandsverkoop hebt u het recht om binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum, elke bestelling te annuleren/retourneren die u via de website hebt geplaatst. U zal dan zo snel mogelijk terugbetaald worden, met uitzondering van bederfbare goederen.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Off the Beaten Path, Klutsstraat 20 , 1652 Alsemberg via een duidelijke en specifieke verklaring (bij voorkeur via e-mail of schriftelijk per post) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Als consument dien je de kennisgeving te kunnen bewijzen indien nodig.  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

De klant is evenwel verantwoordelijk voor de terugzending van de goederen. Retourkosten worden enkel vergoed indien Off the Beaten Path een foutief of beschadigd artikel heeft geleverd. In alle andere gevallen zal de klant de retourzending zelf moeten bekostigen.

 

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

 

Producten dienen teruggestuurd te worden naar:

Off the Beaten Path

Klutsstraat 20

1652 Alsemberg

 

We vragen u om de producten terug te sturen in onbeschadigde en complete staat (inclusief alle accessoires), in hun originele & onbeschadigde verpakking, met het etiket, en idealiter met een kopie van de leveringsbon. Dus bekijk het geleverde product gerust zoals u in de winkel ook zou doen. Bijvoorbeeld: haal een paar schoenen uit de doos en bekijk deze van alle kanten, pas dit paar binnenshuis, maar ga er niet mee buiten wandelen. Is je product toch niet meer in originele staat of in de originele verpakking? Dan ontvangt u eerst het oorspronkelijke aankoopbedrag terug, maar zal er nadien nog een betalingsverzoek worden opgestuurd, conform Art. VI.51 WER, ten bedrage van de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken, en de werking van de goederen vast te stellen.

 

8. Overmacht

 

We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van Off the Beaten Path beperkt tot de waarde van de niet-geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

 

9. Inhoud, prijzen en drukfouten

 

Alle informatie die op onze website(s) opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.

 

Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

10. Eigendom van goederen

 

Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van Off the Beaten Path tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.

 

11. Vragen of klachten

 

Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar onze mail info@offthebeatenpath.be. We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 2 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee en houden we u op de hoogte van elk onderzoek.

  • Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

  • Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

  • Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

12. Veiligheid website

 

We stellen alles in het werk om de veiligheid van de gebruikers van onze online besteldienst maximaal te beschermen. Onze website voldoet aan de Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) en is geaccrediteerd als een niveau 1 dienstverlener en handelaar. De PCI DSS is een informatiebeveiligingsstandaard voor organisaties of bedrijven die creditcardbetalingen accepteren. Deze standaard helpt een veilige omgeving te creëren door de gegevens van kaarthouders te vergroten, waardoor creditcardfraude wordt verminderd. Klik hier voor meer informatie over PCI-compliance.

 

13. Auteursrecht en kopierecht

 

De inhoud van deze website en andere publicaties van Off the Beaten Path. zijn eigendom of staan onder licentie van Off the Beaten Path. of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.

 

16. Contactgegevens

 

Je kan ons contacteren per mail of post:


Off the Beaten Path

Klutsstraat 20

1652 Alsemberg

 

Info@offthebeatenpath.be

 

17. Maatschappelijke zetel

 

Off the Beaten Path

Klutsstraat 20

1652 Alsemberg

bottom of page